Fordon - KABE SAFIR GLE KS 2004 - ctl00_cph1_dsoHeaderImage