Fordon - KABE SAFIR GLE KS 2010 - ctl00_cph1_dsoHeaderImage