Integritetspolicy/GDPR

SÅ HÄR BEHANDLAR ERIKSSONS HUSVAGNAR AB PERSONUPPGIFTER 

Erikssons Husvagnar AB (556547-5166) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Erikssons Husvagnar AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.
____________________
Denna integritetspolicy beskriver hur Erikssons Husvagnar AB behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Erikssons Husvagnar AB, org.nr. 556547-5166, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Erikssons Husvagnar AB dina personuppgifter?
Erikssons Husvagnar AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan eller en in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
Erikssons Husvagnar AB kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis elinstallatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

Vilka uppgifter behandlas?
Erikssons Husvagnar AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.

Varför behandlar Erikssons Husvagnar AB uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Erikssons Husvagnar AB för bland annat följande ändamål:

• fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
• hantera och administrera felanmälningar,
• använda för att kontakta dig,
• erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”,
• administrera autogiroansökningar,
• använda som underlag vid fakturering och bokföring,
• använda för kundundersökningar,
• använda för att erbjuda nya avtal/tjänster.

När har Erikssons Husvagnar AB rätt att behandla dina personuppgifter?
Erikssons Husvagnar AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Erikssons Husvagnar AB kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Erikssons Husvagnar AB och Erikssons Husvagnar AB personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Erikssons Husvagnar AB.

Överföring till tredje land
Erikssons Husvagnar AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.
Hur länge sparar Erikssons Husvagnar AB dina personuppgifter?
Erikssons Husvagnar AB sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Erikssons Husvagnar AB och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när Erikssons Husvagnar AB får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt Erikssons Husvagnar AB:s gallringsbeslut.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Erikssons Husvagnar AB
Hantverkaregatan 36
521 60  StenstorpDu har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?
Erikssons Husvagnar AB arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies
Erikssons Husvagnar AB webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

Uppdatering av denna integritetspolicy
Erikssons Husvagnar AB gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.erikssonshusvagnar.se.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Erikssons Husvagnar AB
Hantverkaregatan 36
521 60  Stenstorp


Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. april 2018.